Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Wielgomłynach

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Wybory uzupełniające na ławników sądowych na kadencję 2016-2019


W związku z wejściem w życie zmiany ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. 2016.2062 tj. z późn. zm.), działając na podstawie art. 160 i art. 168 w/w ustawy na wniosek Prezesa Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 13 listopada 2017 r. Rada Gminy Wielgomłyny dokona wyboru uzupełniającego ławników sądowych na lata 2016-2019:

- do orzekania w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Tryb. – 1 osoba;

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:
 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada, co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:
 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie. Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na danym terenie.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników:

Termin zgłaszania kandydatów upływa 31 grudnia 2017 r.

Wymagane dokumenty:

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, a które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
 5. ponadto należy dołączyć 2 zdjęcia, zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Wzory dokumentów można pobrać pokój nr 5 – /I piętro /w Urzędzie Gminy w Wielgomłynach przy ul. Rynek 1 .

Wzory dokumentów (do pobrania w załącznikach):
 • Karta zgłoszenia kandydata
 • Lista osób zgłaszających kandydata
 • Oświadczenia kandydata (postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, władza rodzicielska)
 • Zaświadczenie lekarskie
 • Zaświadczenie o udzielenie informacji z KRK

Gdzie można składać dokumenty:

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku od godz. 8-15. na I piętrze w pokoju 5 oraz za pośrednictwem poczty na adres Urząd Gminy w Wielgomłynach ul. Rynek 1 97-525 Wielgomłyny (decyduje data wpływu do Urzędu).
Informacje związane z wyborami ławników udzielane są pod numerem tel.: (44) 787 10 87

Załączniki

wybory_lawnikow_informacje (19.8kB) Zapisz dokument  
formularz_krk_osoba (61.2kB) Zapisz dokument  
karta_zgloszenia_kandydata_na_lawnika (47.4kB) Zapisz dokument  
lista_osob_zglaszajacych_kandydata (45.6kB) Zapisz dokument  
oświadczenie (postepowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia) (23.6kB) Zapisz dokument  
oświadczenie (władza rodzicielska) (22.4kB) Zapisz dokument  
zaswiadczenie_lekarskie (44.6kB) Zapisz dokument  

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".